NATJEČAJ ZA SAMOSTALNE PROJEKTE POLAZNIKA* EDUKATIVNIH PROGRAMA DOMA MLADIH U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./ 2020.

Dom mladih od školske godine 2018./2019. provodi projekt KANDELA čiji je osnovni cilj omogućiti darovitoj djeci, koja pokazuju poseban interes i sposobnosti u području tehničke kulture, istraživanje i razvijanje svojih potencijala pohađanjem programa prilagođenim njihovim potrebama i interesima. Upravo iz tog razloga odlučeno je da u nastavku projekta, u školskoj godini 2019./2020., omogućimo našim polaznicima koji mogu i žele više, da realiziraju svoje ideje.
Vrijednost projekta prepoznala je Primorsko- goranska županija koja financijski podupire projekt već drugu godinu za redom.

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 • Na natječaj se može javiti bilo koji redovni polaznik edukativnih programa Doma mladih u školskoj godini 2019./2020.
 • Na natječaj se može prijaviti samostalni projekt (1 polaznik) ili timski projekt (2- 10 polaznika).
 • Polaznik ili tim predlažu minimalno jednog mentora koji će pratiti realizaciju odobrenog projekta.
 • Predloženi mentor mora biti jedan od voditelja edukativnih programa Doma mladih u školskoj godini 2019./2020.
 • Mentor prati provedbu projekta, savjetuje, usmjerava polaznika ili tim, dogovara nabavu potrebnih materijalnih sredstava u dogovoru sa stručnom suradnicom za programe Doma mladih koja je zadužena za praćenje trošenja odobrenih financijskih sredstava.
 • Ukupno planirana vrijednost natječaja za 2019. godinu iznosi 7.500,00 kuna. Iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je maksimalno 1.000,00 kn za potrebe nabave materijala, te maksimalno 2.500,00kn za isplatu honorara mentoru.
 • Projekt se mora realizirati do kraja mjeseca svibnja 2020.
 • Prijedlozi projekta prijavljuju se na propisanom obrascu te moraju biti predani putem e- maila ([email protected]) ili osobno (Laginjina 15, ured stručne suradnice za programe, prizemlje) do petka 29. studenog 2019.
 • Prijedloge projekata pregledavat će i procjenjivati komisija Doma mladih koja se sastoji od 3 člana (ravnatelj, stručna suradnica za programe, stručna suradnica za projekte).
 • Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 6.prosinca 2019.na web stranici Doma mladih i na oglasnoj ploči Doma mladih.
 • Kriteriji za odabir:
  – Jasno definirani i realno dostižni rezultati projekta.
  – Jasno opisane aktivnosti koje se planiraju provesti unutar projekta.

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.