Poziv:  NATJEČAJ ZA PRIJEM OSOBE  NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (docx.)

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12, 120/12 i 16/17), te članka 30. Pravilnika o radu Doma mladih, ravnatelj Doma mladih objavljuje

NATJEČAJ ZA PRIJEM OSOBE

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Osoba se prima na stručno osposobljavanje na rad bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno vrijeme od 12 mjeseci za radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK/CA ZA PROGRAME I PROJEKTE – 1 polaznik/ca.

Stručni uvjeti:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema prema ranijim propisima, pedagoške struke

 2. poznavanje rada na računalu

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti nezaposlene osobe iz članka 2. stavak 1. podstavak 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine br. 57/12, 120/12 i 16/17) koje, osim ispunjavanja navedenih uvjeta iz ovog natječaja, pripadaju ciljnoj skupini za primjenu mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a to su:

 • osobe do navršenih 30 godina života

 • osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana

 • osobe koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 1. životopis

 2. dokaz o hvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

 3. dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja (preslika diplome)

 4. dokaz o radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis sa podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)

 5. dokaz o vrsti poslova u dosadašnjem stažu – kandidati koji imaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža, ali ne u zvanju za koje su se obrazovali, dužni su i o tome dostaviti dokaz (potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz)

 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 7. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o duljini boravka u evidenciji nezaposlenih osoba.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose pisanim putem na adresu: Dom mladih, Laginjina 15, Rijeka.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja tj. do 16.10.2017.

Natječaj se objavljuje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Doma mladih.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o takvom statusu.

Odluku o izboru kandidata donosi ravnatelj ustanove te će se ona objaviti na web stranici www.dom-mladih.hr u roku od 3 dana od donošenja.

KLASA: 80-01/17-10/394

URBROJ: 2170-80-01/17-394

U Rijeci, 03. listopada 2017. godine

R a v n a t e l j :

Goran Gračanin, prof.