dom mladih

Laginjina 15, Rijeka

KONTAKTI

Facebook - DOM MLADIH

PRIJAVA NA NEWSLETTER DOMA MLADIH

Facebook - DOM MLADIH

Općenito

DOM MLADIH RIJEKA

Dom mladih Rijeka gradska je ustanova čija je osnovna djelatnost organizacija slobodnog vremena djece i mladih. Djeluje već preko pet desetljeća i stekao je status poznate i specifične ustanove koja daje poseban pečat gradu Rijeci i njenom školstvu. U tom smislu Dom mladih ima priznatu tradiciju koja se temelji na raznolikim programima, kvalitetnom radu s učenicima osnovnih i srednjih škola i postignutim rezultatima. Cilj nam je okupiti zainteresiranu djecu i mlade, animirati ih kvalitetnim i raznolikim programima te ih uz stručne voditelje i suvremenu opremu uvesti u svijet tehnike, umjetnosti i glazbe. Stoga na jednom mjestu djeca i mladi mogu pjevati, svirati, plesati, glumiti, crtati ili pak snimati filmove, fotografirati, izrađivati brodove, avione, voziti velike modele automobila na daljinsko upravljanje, upravljati robotom, voziti biciklu na poligonu, učiti o prirodi i njenoj zaštiti, igrati šah, go, debatirati, svirati u bendu… Za sad ne postoji ustanova takvog tipa u Republici Hrvatskoj koja nudi tako raznoliki program na jednom mjestu, a koja je organizirana i djelomično financirana od strane lokalne samouprave.

CILJ I FUNKCIJA USTANOVE

Najšire uzevši, ciljevi i funkcije Doma mladih mogu se opisati kao briga za djecu i mlade u području razvoja i zadovoljavanja potreba za interesnim aktivnostima u slobodnom vremenu. U odgojnom pogledu naša se djelatnost može odrediti kao proaktivno djelovanje na razvoj zdravih stilova života kao najbolja prevencija devijantnih socijalnih obrazaca života djece i mladih u fazi kad su najosjetljivija. Isto tako cilj nam je da djeca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta kroz različite aktivnosti razvijaju svoje potencijale, istražuju svoje interese, razvijaju kreativnost i stvaralačku inteligenciju te usvajaju nova znanja na zanimljiv način.

ORGANIZACIJA USTANOVE

Osnivač Doma mladih je Grad Rijeka. Ustanova raspolaže s dva objekta- objekt «Dom mladih» u Rijeci i srednjovjekovni dvorac prenamjenjen u dječje odmaralište «Dvorac Stara Sušica» u Ravnoj Gori. U objektu u Rijeci, koji je ujedno i sjedište, odvijaju se različite aktivnosti i radionice (tehničke aktivnosti, umjetničko-kreativne aktivnosti, aktivnosti za škole) koje mjesečno pohađa oko 1200 učenika. U objektu «Dvorac Stara Sušica» u Ravnoj Gori organiziraju se višednevni boravci djece gdje se provode programi zimovanja, ljetovanja, Škola u prirodi te Vikend program. «Dvorac Stara Sušica» godišnje posjeti oko 2 600 djece.

TIJELA USTANOVE

Upravno vijeće- Upravno vijeće imenuje osnivač Grad Rijeka, a osnovna mu je funkcija upravljenje Ustanovom. Sastoji se od tri člana koji donose Statut, program rada i razvoj Ustanove, nadziru njihovo izvršenje, donose financijski plan i usvajaju godišnji obračun, predlažu osnivaču promjenu djelatnosti, donose plan i program mjera zaštite na radu, daju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Ustanove.; Ravnatelj- Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove te ju predstavlja i zastupa. ; Stručni kolegij- Stručni kolegij čine svi stručni suradnici za odgoj i obrazovanje i ravnatelj Ustanove. Stručni kolegij izrađuje i predlaže Upravnom vijeću izvedbeni odgojno-obrazovni i druge programe rada, brine se o uspješnom ostvarivanju programa, predlaže organizaciju rada na programima, poduzima mjere za unapređivanje cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada te raspravlja i odlučuje o svim stručnim pitanjima.; Savjet -U interesu poticanja razvoja civilnog društva u Rijeci, Dom mladih osnovao je Savjet Doma mladih- neprofesionalno, društveno savjetodavno tijelo, kao dokaz posebne skrbi za djecu i mlade. Savjet čini jednaki broj društveno priznatih i stručnih javnih djelatnika i predstavnika djece, mladih i roditelja, zainteresiranih za promicanje kvalitete zadovoljavanja potreba djece i mladih za interesnim aktivnostima u Rijeci. Ingerencije Savjeta Doma mladih su pokretanje inicijativa i savjetodavnih prijedloga o ustroju, razvoju programa rada i izradi godišnjih programa rada.

DJELATNOST USTANOVE

Odgojno-obrazovni rad s djecom i mladeži, pružanje različitih programa u dopunskoj i dodatnoj nastavi prema sposobnostima i sklonostima djece i mladeži, pružanje osnovnih znanja iz pojedinih područja znanosti i umjetnosti, tehničke kulture i sporta, pružanje posebnog programa prometnog odgoja za učenike osnovnih i srednjih škola, organiziranje polivalentnih sadržaja za djecu predškolskog uzrasta, razvijanje stvaralačkih sposobnosti i aktivnosti darovite djece za pojedina znanstvena, umjetnička, tehnička i sportska područja, pružanje usluga smještaja i prehrane u odmaralištima, posredovanje za povremeni rad redovnih učenika

DJELATNICI USTANOVE

Ravnatelj, tajnik, stručni suradnik za programe, koordinator programskih aktivnosti za odmaralište Dvorac Stara Sušica, voditelj dvorca, stručni suradnik za ekonomsko financijske poslove, nastavnici- učitelji glazbene, tehničke i likovne kulture, te profesori informatike, vanjski suradnici- učitelji razredne nastave, profesori različitih nastavnih predmeta te istaknuti pojedinci u pojedinim područjima, tehničko osoblje

FINANCIRANJE:

proračun osnivača (za «hladni pogon», vlastiti prihodi (za programe)

CILJEVI DOMA MLADIH:

unapređivanje, razvijanje postojećih programa, te osmišljavanje i ostvarivanje novih prema interesu i potrebama djece i mladih; razvijanje sustava indetifikacije, praćenja i kontinuiranog rada s nadarenom djecom; razvijanje programa za nadarenu djecu s naglaskom na programima prirodoslovlja i mentorskom radu; unutar programa Doma mladih razviti kazalište za djecu; razvijanje pojedinačnih radionica za škole na temu: ekologija, nenasilno rješavanje sukoba, prevencija rodno uvjetovanog nasilja, demokracija za sve, ljudska prava; rad na edukaciji djelatnika Doma mladih u svrhu unapređenja metoda rada s djecom

VIZIJA DOMA MLADIH:

gradska ustanova koja nudi raznolike programe u kojima djeca mogu istraživati svoje interese i razvijati svoje potencijale u područjima tehničke kulture, glazbene, likovne i kazališne kulture, području prirodoslovlja…; ustanova koja vodi brigu o nadarenoj djeci s područja grada Rijeke- od indetifikacije, praćenja i kontinuiranog rada s nadarenima; ustanova otvorena raznolikoj suradnji sa školama s područja grada Rijeke.